محصول دانش بنیان

شکلات سین بیوتیک

پروبیوتک به باکتری های مفید موجود در فلور روده اتلاق شده و پری بیوتیک، مواد غذایی مورد نیاز پروبیوتیک ها بوده و سین بیوتیک ترکیبی از پروبیوتیک و پری بیوتیک است. حاوی انواع لاکتوباسیلوس های سودمند بومی: