محصول دانش بنیان

پروبیوتیک بومی غنی شده با باکتری های بومی پروبیوتیک

حاوی انواع لاکتوباسیلوس های سودمند بومی